HomeHome
InformatieInformatie
Webhosting & domeinnaamregistratieWebhosting & domeinnaamregistratie
FilosofieFilosofie
PortfolioPortfolio
ReferentiesReferenties
ReactieReactie
AdresAdres
Handelsvoorwaarden
Artikel 1 Begripsbepaling
1.1 Waar in deze handelsvoorwaarden wordt gesproken over verkoper dient daaronder ook te worden verstaan opdrachtnemer.
1.2 Waar in deze handelsvoorwaarden wordt gesproken over koper dient daaronder ook te worden verstaan opdrachtgever.
1.3 Waar in deze handelsvoorwaarden uitsluitend wordt gesproken over producten dient daaronder te worden verstaan producten en / of diensten.
1.4 Waar in deze handelsvoorwaarden uitsluitend wordt gesproken over diensten dient daaronder te worden verstaan producten en / of diensten.

Artikel 2 Offerte en opdracht
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van verkoper zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand doordat verkoper een bestelling of opdracht schriftelijk heeft aanvaard; de inhoud van deze schriftelijke bevestiging geeft de inhoud van de overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs door de koper.
2.3 Aanvullingen op en wijzigingen in gesloten overeenkomsten gelden pas na schriftelijke aanvaarding / bevestiging zijdens verkoper.
2.4 Gegevens in drukwerken, danwel op pagina's bereikbaar op het domein thover.com, verstrekt door verkoper zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht; zij binden verkoper niet; voor foutieve vermeldingen is verkoper niet aansprakelijk.
2.5 Door verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke zijn diens eigendom en mogen zonder zijn toestemming niet vermenigvuldigd of aan derden ter hand gesteld worden.

Artikel 3 Levertijd
3.1 De eventuele in offertes genoemde levertijden zijn geheel vrijblijvend.
3.2 De eventueel overeengekomen levertijd geeft aan de vermoedelijke termijn tussen de datum van verkoopbevestiging zijdens verkoper en de levering; in geval van levering in gedeelten wordt onder levering verstaan de levering van het eerste gedeelte.
3.3 De eventueel overeengekomen leveringstermijn geeft derhalve die termijn bij benadering aan en is niet een fatale termijn.
3.4 Voor de gevolgen van overschrijding der leveringstermijn aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid.
3.5 Een dergelijke overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren dan wel de ingebruikname of betaling der diensten te weigeren noch verplicht deze overschrijding verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper.
3.6 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper - uit welken hoofde dan ook - heeft verkoper het recht de leveringstermijn te verlengen tot koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
3.7 De producten voortvloeiend uit diensten geleverd door verkoper, blijven eigendom van de verkoper tot het moment dat koper aan alle verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan; tot dat moment is koper slechts houder van de producten.

Artikel 4 Afname
4.1 Koper is verplicht de producten voortvloeiend uit aangevraagde diensten in ontvangst te nemen zodra deze worden aangeboden.
4.2 Indien koper op bedoeld tijdstip niet tot afname overgaat kan verkoper de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden beschouwen, zulks volledig ter beoordeling van verkoper.
4.3 Verkoper kan ook de producten voor rekening en risico van koper voort laten bestaan en opslaan, waardoor zij aan haar leveringsplicht zal hebben voldaan, een en ander onverminderd het recht daarnaast schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
5.1 Indien tijdens de uitvoering van enige opdracht blijkt, dat deze ten gevolge van aan verkoper niet bekende omstandigheden, ten gevolge van het niet nakomen door koper van op hem rustende verplichtingen of ten gevolge van overmacht niet uitvoerbaar is heeft verkoper het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn.
5.2 De meerdere of mindere kosten uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende zullen worden verrekend tussen de partijen; als meerdere kosten gelden in ieder geval reeds verrichte doch onnut gebleken werkzaamheden, zulks volledig ter beoordeling van verkoper.
5.3 Verrekening vindt plaats binnen 4 weken na het ogenblik waarop vaststaat, dat het werk niet verder zal worden uitgevoerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Verkoper is boven de haar elders in deze voorwaarden opgelegde verplichtingen nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die koper mocht lijden door gebreken in de geleverde producten of diensten.
6.2 Verkoper is voorts van elke aansprakelijkheid ontslagen indien koper niet op stipte wijze zijn betalings- en / of andere verplichtingen is nagekomen.
6.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontstaat doordat de verkochte / geleverde producten of diensten niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze producten.

Artikel 7 Vrijwaring
7.1 Koper verbindt zich verkoper te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens verkoper terzake van de levering, dienstverlening en / of productie uit hoofde van welke oorzaak dan ook; een koper is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Artikel 8 Betalingscondities / Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle facturen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te worden voldaan binnen 10 werkdagen nar factuurdatum.
8.2 De eigendom van de producten voortvloeiend uit geleverde diensten gaat, voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen, eerst op koper over nadat deze al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan verkoper verschuldigd is, zulks met inbegrip van eventuele schade, kosten en interessen, integraal heeft voldaan.
Tot aan het tijdstip van betaling als bedoeld in dit artikel houdt verkoper het recht de producten terug te nemen tot aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
8.3 Koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn van 10 werkdagen; in gebreke stelling is daartoe niet vereist. Bij verzuim van tijdige integrale betaling is koper aan verkoper over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand.
8.4 Is koper in verzuim met zijn betaling, dan is verkoper gerechtigd buiten de koopsom en de rente daarover van koper alle incassokosten te vorderen, die het gevolg zijn der niet-betaling, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 9 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
9.1 Op alle door verkoper rechtstreeks of via tussenpersonen gesloten overeenkomsten is toepasselijk het Nederlands recht.
9.2 Eventueel uit overeenkomsten met verkoper voortvloeiende geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper, tenzij uitdrukkelijk - schriftelijk - anders wordt overeengekomen.

Artikel 10 Slotbepaling
10.1 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn of komen met bepalingen van dwingend recht en / of bepalingen vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde regeringsinstantie dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de bepalingen dezer voorwaarden.
10.2 Vanaf de datum dat deze voorwaarden op internet geplaatst zijn, zijn alle voorgaande versies van verkopers Algemene Voorwaarden vervallen.

Datum laatste wijziging: 17 april 2000